St Thomas Rd
Wigston
Leicester
LE18 4TA
0116 278 2142